VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
SPORTOVNIREGISTR.CZ

Tyto smluvní podmínky platí pro projekt sportovniregistr.cz, který je provozovaný právnickou osobou Plzeň pro sport z.s., sídlem Částkova 689/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČ 028 81 128.

Níže uvedené podmínky upravují registraci a samotnou účast na projektu sportovniregistr.cz (dále již jako "registr"), uveřejnění informací třetích osob, nakládání a ochranu osobních údajů apod.

I.
Sportovní registr

Registr je projektem společnosti Plzeň pro sport z.s. jako veřejně dostupná databáze sportovních klubů, oddílů či spolků nebo dalších organizací, jejichž hlavním předmětem činnosti je provozování některé ze sportovních odvětví, sportovního zařízení nebo podpora sportu a pohybu. Dále mohou být v registru evidovány jednotlivé druhy sportovních aktivit, a to za účelem jejich propagace vůči veřejnosti.

II.
Registrace

1) Sportovní klub, organizace, spolek nebo společnost uvedené v čl. I. těchto podmínek (dále již jako „klub“) může být v registru evidován na základě veřejně dostupných informací z webových stránek jednotlivých klubů či z údajů evidovaných v příslušném veřejném rejstříku.

2) Klub může být dále evidován v registru na základě elektronické přihlášky klubu na stránkách sportovniregistr.cz prostřednictvím tam umístěného formuláře. Součástí formuláře je rovněž vyjádření souhlasu s těmito podmínkami. Formou registrace může klub v registru uvést další údaje, než jsou veřejně dostupné údaje dle odst. 1 tohoto článku.

3) Registrace klubu za účelem získání majetkového prospěchu a reklamy je nepřípustná. Veškeré využití registru k reklamním účelům musí být schváleno provozovatelem registru.

4) V případě jakéhokoliv zneužití registru nese daná fyzická nebo právnická osoba odpovědnost a ze strany provozovatele bude taková odpovědnost vymáhána. Využití registru nepovoleným způsobem je zakázána.

III.

1) Provozovatel registru nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost údajů jednotlivých klubů, ať už převzatých z veřejně dostupných medií nebo veřejného rejstříku, tak zadané do registru samotnými kluby. Stejným způsobem nepřebírá provozovatel registru odpovědnost za obsah webových stránek jednotlivých klubů či stránek, na které je na webové stránce sportovniregistr.cz umístěn odkaz.

2) Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o odkaz na externí webovou stránku, a to pomocí příslušné standardní ikony či formulací nebo grafickým zvýrazněním.

IV.

1) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Každý registrovaný uživatel registru je povinen si řádně uchovávat své přístupové údaje do registru, za jejich zneužití nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

2) Každý uživatel registru je povinen dodržovat standardní úkony a správu pro zachování bezpečnosti jeho účtu v registru.

3) Klub není oprávněn umožnit užívání registru třetím osobám.

4) Uživatelé registru berou na vědomí, že uživatelské účty nebo samotný registr nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. takovou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob podílejících se na provozu registru.

V.

Registrace klubu jako uživatele registru je bezplatná.

VII.

1) Provozovatel výslovně prohlašuje, že u klubů dobrovolně neregistrovaných na základě jejich přihlášky, získal údaje těchto fyzických nebo právnických osob z veřejně dostupných médií, zvláště z jejich webových stránek a z informací zanesených do veřejných rejstříků. Projekt obsahuje osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v pl. znění. Provozovatel prohlašuje, že pokud bylo zapotřebí souhlasu subjektů osobních údajů, pak tyto osobní údaje zpracoval výhradně s jejich souhlasem.

2) Registrací formou elektronického formuláře uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. a plně souhlasí s jejich nakládáním v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to na dobu neurčitou.

3) Registrovaný uživatel souhlasí zejména se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, název klubu, adresa bydliště, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

4) Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že se jedná o dobrovolně poskytnuté osobní údaje.

VIII.

1) Všem klubům bude 2x ročně zaslán informační email o provozu registru a činnosti provozovatele.

2) Kluby a další uživatelé tímto souhlasí se zasláním informací týkající se činností třetí stran, zejména související s jejich zbožím, službami nebo podnikem, a to na elektronickou poštu uživatele nebo klubu a dále vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodního sdělení na tyto adresy.

3) Klub a další uživatelé tímto souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

IX.

1) Veškeré práva a povinnosti se řídí českým právním řádem. Pro jakýkoliv spor platí, že tento spor bude řešen před obecnými soudy ČR.

2) Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29.1.2015